Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

Aixeta

Notícies i projectes de l'aixeta

 • 124
  Mecenes

INFORMACIÓ I BASES LEGALS "SUMA I MULTIPLICA'T"BASES LEGALS CONCURS “SUMA I MULTIPLICA'T”


1. Organitzador del Concurs

1.1. ASSOCIACIÓ AIXETA DE PROMOCIÓ CULTURAL (en endavant “L'Aixeta”) amb domicili social al C/ Maria 11, baixos, 08012 Barcelona i amb NIF G67322925 organitza el Concurs “Suma i Multiplica't” (en endavant “el Concurs”).
1.2. L'Aixeta durà a terme la gestió i desenvolupament del Concurs per si mateixa.


2. Requisits i legitimació per participar

2.1. El Concurs està dirigit a qualsevol persona física, major de divuit (18) anys i resident a l’Estat espanyol, que compleixi els requisits establerts en l’Annex.

El guanyador haurà de notificar la seva acceptació tal com s’estableix en l’Annex.
2.2. L'Aixeta podrà sol·licitar l’exhibició del DNI o document d’identitat al guanyador en el moment del lliurament del premi per verificar la seva majoria d’edat, denegant el lliurament en el cas que aquest resulti ser persona menor d’edat.
2.3. Queden expressament exclosos del present Concurs:
 • Els menors d’edat.
 • Les treballadores o sòcies de l'Aixeta i d’aquelles entitats que participin o estiguin vinculats al desenvolupament i producció del Concurs.
 • Les persones incloses en alguna de les prohibicions a què es refereix l’article 6 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

En el cas que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de participar en el Concurs, aquestes perdran el dret a obtenir el premi assignat, procedint a lliurar el premi a la següent persona que reuneixi les condicions de participació vàlida.
2.4. L'Aixeta es reserva el dret de desqualificar qualsevol creador que consideri que està manipulant la promoció i també el dret a no comptabilitzar l’aportació de qualsevol mecenes que cregui que està duent a terme una mala praxis. L'Aixeta resoldrà qualsevol altre dubte o incoherència de les Bases d’acord amb l’esperit de la promoció. Les decisions de l’Aixeta seran inapel·lables.

3. Durada

3.1. El Concurs es realitzarà durant el període de temps en l’Annex.
3.2. No obstant això, per causes de força major o qüestions legals, L'Aixeta podrà decidir en qualsevol moment la interrupció i / o finalització anticipada del Concurs.

4. Mecànica del Concurs

4.1. La forma de participació, així com la mecànica del Concurs, vénen establertes en l’Annex.

5. Premis

5.1. La identitat dels premis, el seu nombre total i tots els aspectes relacionats amb el mateix vénen detallats en l’Annex.
5.2. La data o dates, així com la seva obtenció s’han de comunicar al seu guanyador i lliurar a aquest en el termini, pel sistema i en el lloc que s’indica en l’Annex.
5.3. El termini màxim de reclamació des de la seva comunicació al guanyador serà l’indicat en l’Annex.
5.4. Els premis en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors, excepte indicació contrària en l’Annex.
5.5. El premi està subjecte a la normativa fiscal sobre premis regulada en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

6. Reserves i limitacions

6.1. L'Aixeta no es responsabilitza de possibles errors, anomalies, incidències i successos de tot ordre del servei, programa informàtic o la connectivitat que puguin afectar el funcionament de la mateixa (per exemple, impossibilitat de registrar algun participant), ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major, o supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa informàtica, elèctrica, etc., provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics, o bé per un deficient funcionament de les companyies subministradores d’aquests serveis).

L'Aixeta no serà considerada responsable de la pèrdua indirecta de connexió o d’un mal funcionament de la mateixa durant la participació sigui quina sigui la raó que l’origini.
6.2. Tampoc es fa responsable L'Aixeta per la impossibilitat de registrar algun participant causa d’un error en la captura de les seves dades personals, com a conseqüència d’escriptures que, si escau, resultin inintel·ligibles, incompletes, errònies o falses.
6.3. L'Aixeta informa als participants que, donades les característiques d’Internet (com ara la captació gratuïta d’informació distribuïda i la dificultat o fins i tot la impossibilitat de controlar l’ús que terceres persones puguin fer d’aquesta informació), no serà en absolut responsable de l’ús indegut d’aquesta informació.
6.4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de l’aplicació, suport, programa informàtic o lloc web a través de la qual s’efectuï la participació en el Concurs per part dels usuaris donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Concurs. Si aquest ús indegut (amb o sense intenció de frau) provoqués el mal funcionament del Concurs, L'Aixeta quedarà exonerada de tota responsabilitat, i pot anul·lar la Concurs. L'Aixeta es reserva, en tot cas, l’exercici de les accions legals oportunes.
6.5. L'Aixeta es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del Concurs quan concorri una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma en que recullen les presents Bases i l’Annex.
6.6. En relació amb els materials que puguin remetre els participants en les mecàniques del Concurs (com dades, fotos, relats, vídeos, i en general qualsevol material, comentaris, posts, que publiquin o remetin), l'Aixeta es reserva el dret de no publicar, eliminar i / o destruir directament qualsevol missatge, post, relat, fotografia, vídeo o material de qualsevol tipus que, al seu criteri, constitueixi o representi una conducta, pensament o activitat il·legal, contrari a la dignitat, respecte i drets de les persones, o la difusió pogués infringir drets de tercers o, en general, entengui que la seva temàtica no és apropiada per a ser difosa. No es mantindrà correspondència sobre la inclusió, rebuig o supressió dels relats, missatges, fotografies, vídeos, materials, comentaris, posts o comunicacions. L'Aixeta podrà retirar les dades, relats, missatges, fotografies, vídeos, imatges o comunicacions incloses a la web i / o en qualsevol altre suport de suport al Concurs transcorregut el termini de temps que estimi oportú.
6.7. El guanyador eximeix, per tant, a l'Aixeta de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir en el gaudi del Premi objecte del present Concurs.
6.8. En cas de no aconseguir contactar amb els guanyadors, l'Aixeta, es reserva el dret a declarar el Concurs desert.
6.9. Així mateix, l'Aixeta es reserva la possibilitat de declarar les participacions nul·les i el premi desert en el cas que es cometi frau per part dels participants en els termes recollits en les presents Bases, i el premi desert en el cas que atemptin contra algun dels drets reconeguts en la Constitució i la legislació vigent.
6.10. L'Aixeta es reserva el dret de suspendre, ajornar o cancel·lar total o parcialment el present Concurs per causes alienes a la seva voluntat, sense que aquesta suspensió, ajornament o cancel·lació impliqui cap responsabilitat per a l'Aixeta, comunicant tan aviat com sigui possible als usuaris i participants que ja hagin participat en la mateixa.

7. Drets d'imatge i de propietat intel·lectual

7.1. Tots els participants autoritzen a l'Aixeta a reproduir, utilitzar i difondre la seva imatge, nom i cognoms, en qualsevol activitat publicitària i / o promocional que estigui relacionada amb aquest Concurs, tot això en qualsevol mitjà de comunicació (incloent amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, l’explotació a través d’Internet i Internet per a telefonia mòbil), sense limitació territorial, i sense que aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del Premi en cas que resultin guanyadors del mateix d’acord amb aquestes Bases.
7.2. A l’efecte d’aquest Concurs, l'Aixeta considera que les obres i / o prestacions protegides posades a la seva disposició pels participants són titularitat o compten amb la corresponent autorització de tercers pel que fa a drets d’imatge i drets de propietat intel·lectual i industrial per atorgar la cessió de drets recollida en les presents Bases.

8. Protecció de dades

8.1. Tota la informació sobre la gestió de les dades es podrà trobar a les nostres Termes i condicions (https://www.aixeta.cat/ca/p/tos) i a la nostra Política de Privacitat (https://www.aixeta.cat/ca/p/privacy).. 
8.2. Els participants garanteixen l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniquin i facilitin, i es comprometen a mantenir actualitzats els mateixos, sent responsables de tots els danys i perjudicis que es poguessin derivar de la seva inexactitud o falsedat. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret a l'Aixeta a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar dels corresponents premis.

9. Fiscalitat

9.1. Al premi del present Concurs li serà d’aplicació la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial Decret 439/2007, de 30 de març, que aprova el seu Reglament; Llei 13/2011 de 27 de maig, de regulació del joc, el Reial Decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Reial Decret 3059/1966 d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de taxes fiscals; i altres disposicions concordants, així com la legislació complementària, modificativa o substitutiva de tota l’anterior, de manera que, si escau, correspon a l’Aixeta la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent, de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF).
9.2. D’acord amb l’esmentada normativa, s’informa als participants en el present Concurs de que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte d’IRPF sempre que el valor del premi sigui superior a tres-cents euros (300 €).
9.3. En relació amb l’anterior i en compliment de la vigent normativa fiscal, si escau, l'Aixeta practicarà la corresponent retenció i ingrés a compte sobre el premi lliurat i, en el seu moment, expedirà l’oportuna certificació que faciliti al participant el compliment de les seves obligacions fiscals a l’haver de incorporar en la seva declaració d’IRPF el rendiment consistent en el premi rebut, juntament amb la resta de les rendes que percebi, i de la quota total es podrà deduir com ja ingressada la quantitat que consti en l’esmentada certificació d’ingrés a compte.
9.4. El participant guanyador haurà de confirmar el dia del lliurament del premi les seves dades personals, així com mostrar el seu DNI o Targeta de Resident. Per tal de que puguin ser efectuades les retencions esmentades en el punt anterior, el guanyador haurà de signar en tot cas un escrit justificatiu de la recepció del premi, en rebre el mateix i lliurar fotocòpia del seu DNI. En cas contrari, perdria el seu dret a la recepció del premi.

L’emplenament de les dades personals i fiscals dels guanyadors necessaris per al lliurament dels premis té caràcter obligatori, de manera que l’absència de qualsevol d’aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al premi obtingut.

10. Acceptació, dipòsit i contacte

10.1. La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents Bases pels participants, així com el criteri de l'Aixeta pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de les mateixes.

A aquests efectes, l'Aixeta es reserva, sempre que redundi en el bon fi del Concurs i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les Bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requereixen. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els participants puguin realitzar reclamació a l'Aixeta per això.

La manifestació en contra per part del participant comportarà l’exclusió d’aquest del Concurs, i l'Aixeta quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

10.2. Les presents Bases estaran disponibles en tot moment en els mitjans establerts en l’Annex.
10.3. Qualsevol participant pot contactar amb els organitzadors del Concurs a través de l'adreça de correu electrònic [email protected].

11. Reclamacions dels participants

11.1. Els participants i qualsevol persona que es pugui veure afectada per l’actuació de l'Aixeta en el present Concurs, poden presentar les seves queixes i / o reclamacions, dirigint-se per escrit a [email protected].
11.2. Els usuaris tindran un termini de tres (3) mesos per remetre les seves reclamacions a comptar de la data de celebració del Concurs.
11.3. L’Organització del Concurs notificarà la recepció de la reclamació de l’usuari en el termini de quaranta-vuit (48) hores des de la recepció, i resoldrà sobre la mateixa en el termini màxim d’un mes comptant des de la data en què es va rebre.

12. Llei i jurisdicció aplicable

12.1. La interpretació i el compliment de les presents Bases es regiran pel disposat en les clàusules i en el no previst pel que estableix la legislació vigent espanyola que resulti d’aplicació.
12.2. L'Aixeta i els participants del Concurs, amb renúncia expressa al propi fur que, si escau, els sigui aplicable, se sotmeten quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les Bases o de la celebració o resultat del Concurs, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.


ANNEX CONCURS SUMA I MULTIPLICA'T


1. Objectiu del Concurs

1.1. El Concurs Suma i Multiplica't pretén impulsar la creació de contingut en català i oferir recolzament econòmic als creadors i creadores de la plataforma.

2. Àmbit territorial

2.1. El Concurs es desenvoluparà en la totalitat del territori espanyol.

3. Requisits per participar

3.1. Podran participar en el Concurs, tots els majors de divuit anys residents a l'Estat Espanyol, que segueixin les instruccions establertes en les presents Bases.

4. Fases del Concurs i calendari

4.1. Fase 1 - Inscripció: El Concurs comença el 14 de novembre del 2022 a les 00:00h CET. La fase d'inscripció de nous creadors que vulguin optar als premis acaba el 14 de desembre del 2022 a les 23:59h CET. Per inscriure's cal enviar un correu electrònic a [email protected] amb les dades personals i acceptar les Bases legals del Concurs.

4.2. Fase 2 -
Captació de mecenes: El període de captació de mecenes comença el 14 de novembre del 2022 a les 00:00h CET. L'Aixeta farà una comptabilització de tots els mecenes existents de subscripció (no puntuals) el dia 13 de novembre i tots els mecenes existents de subscripció (no puntuals) el dia 30 de gener. La diferència absoluta de les xifres es considerarà l'augment de mecenes. Si es dona d'alta algun mecenes durant aquest període però es dona de baixa abans del 30 de gener del 2023, no es comptabilitzarà. No importaran quants mecenes es donin d'alta, sinó la diferència que hi ha entre els que hi són el dia 30 de gener del 2023 i els que hi havia el dia 13 de novembre del 2022. Tots els mecenes nous hauran d'haver verificat els seus comptes i haver introduït correctament les seves dades legals i bancàries, entre elles, el nom complet, adreça física, telèfon mòbil, correu electrònic i targeta bancària. Es comptaran com a nous mecenes els que es donin d'alta amb una subscripció mensual (no puntual) des del 14 de novembre del 2022 fins el 30 de gener del 2023.

El període d’inscripció de nous mecenes acaba el 30 de gener del 2023 a les 23:59h CET. La comptabilització de mecenes existents (previs a la promoció) acaba el 13 de novembre a les 23:59h CET. La comptabilització de mecenes nous registrats serà el 30 de gener del 2023 a les 23:59h CET.

5. Premis del Concurs

5.1. L'Aixeta premiarà els creadors amb 10.000 euros. Els 10.000 euros es repartiran en: set subvencions (una de 300 i una altra de 500 euros, als que sumen 30 i 50 mecenes nous amb subscripció, respectivament i 5 de 100€ als que sumen 10 mecenes nous amb subscripció) que s’atorgaran per sorteig, i la resta (8.700 euros) en format de doblar les aportacions de cada mecenes nou. Només compten mecenes amb subscripcions mensuals. Les aportacions amb donacions puntuals no es comptabilitzaran per aquesta campanya. 
5.2. Subvencions: Es donaran set subvencions, cinc de 100, una de 300 i una altra de 500 euros, i es valorarà l'augment de mecenes individuals.
5.2.1. La primera subvenció de 500€ se sortejarà entre tots els creadors que:
 • a. Hagin sumat 50 mecenes nous amb subscripció entre el 14 de novembre del 2022 i el 30 de gener del 2023.
 • b. Tinguin una pàgina activa a la plataforma el 30 de gener del 2023 que hagi estat activada a la plataforma com a mínim des del 14 de desembre del 2022.
 • c. Que hi hagin publicat com a mínim 10 posts.
5.2.2. La segona subvenció, de 300€, se sortejarà entre tots els creadors que:
 • a. Hagin sumat 30 mecenes nous amb subscripció entre el 14 de novembre del 2022 i el 30 de gener del 2023.
 • b. Tinguin una pàgina activa a la plataforma el 30 de gener del 2023 que hagi estat activada a la plataforma com a mínim des del 14 de desembre del 2022.
 • c. Que hi hagi publicat com a mínim 10 posts.
 • d. Que no hagin guanyat la primera subvenció.

5.2.3 Es sortejaran cinc subvencions de 100€ entre tots els creadors que:
 • a. Hagin sumat 10 mecenes nous amb subscripció entre el 14 de novembre del 2022 i el 30 de gener del 2023.
 • b. Tinguin una pàgina activa a la plataforma el 30 de gener del 2023 que hagi estat activada a la plataforma com a mínim des del 14 de desembre del 2022.
 • c. Que hi hagin publicat com a mínim 10 posts.
 • d. Que no hagin guanyat ni la primera ni la segona subvenció.

5.3. L'Aixeta premiarà l'aportació de cada mecenes nou de subscripció (amb la mateixa quantitat que l'aportació) i de cada mecenes existent que pugi a un nivell de suscripció més alt (en aquest cas per la diferència entre el nivell original i el nou), fins exhaurir els 8.700€ totals de la campanya de premis, en ordre de la data i hora de l'alta. Quan s’acabin els 8.700€ ja no es premiaran les aportacions de mecenes addicionals, però aquests mecenes nous sí que comptaran per a les subvencions descrites als apartats 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3. Només es consideren les donacions mensuals per la duplicació, no les donacions puntuals.

Si un mecenes antic que s'havia donat de baixa abans del 14 de novembre es torna a activar, es considerarà un mecenes nou i es duplicarà la seva aportació. Si un mecenes donat d'alta entre el 14 de novembre del 2022 i el 30 de gener el 2023 es dona de baixa en aquest mateix període i es torna a donar d'alta, no es considerarà un mecenes nou i només es premiarà l'aportació si el nou mecenatge és superior a l'anterior (es donarà la diferència entre el mecenatge antic i el nou).  El màxim de cada premi individual és de 50€. Si hi ha un nou mecenes que s'hi apunta a un nivell de subscripció superior a 50€, el premi serà de 50€.

Si una persona utilitza múltiples comptes de correu per subscriure’s a un creador múltiples vegades, només es comptarà una sola vegada per la subvenció, i només es premiarà el primer mecenatge que faci.

6. Sorteig de les subvencions

6.1. El sorteig de les subvencions es farà de forma aleatòria entre els creadors i creadores que hagin superat la xifra mínima de mecenes nous; 10 per les de 100€, 30 per la de 300€ i 50 per la de 500€. Un mateix creador no pot guanyar més d'una subvenció.
6.2. El sorteig es durà a terme el 31 de gener de 2023.Aixeta
14 Novembre 2022